Personálne poradenstvo – efektívny nástroj riadenia

Tak ako v oblasti daní alebo účtovníctva, poradenstvo je dnes v úspešných firmách vnímané aj v oblasti ľudských zdrojov či personalistiky. Tento druh poradenstva je pomerne rozsiahly a jeho niektoré súčasti, ako je vyhľadávanie, výber pracovníkov alebo poradenstvo v oblasti vzdelávania, sú známe a slovenskými firmami aj hojne využívané. Tieto služby poskytujú najmä personálne a vzdelávacie agentúry, ktoré majú vo väčšine prípadov know-how získané buď zo svojich materských zahraničných firiem alebo nadobudnuté rokmi praxe na slovenskom trhu. Nie všetky firmy, a už vôbec nie v rovnakej kvalite, dokážu poskytovať ďalšie poradenské služby, týkajúce sa inej problematiky, ako je vyhľadávanie, výber či vzdelávanie zamestnancov. Môžeme ich nazývať personálno-poradenskými spoločnosťami, pretože ich záber je širší a menej špecializovaný. Zaujímavých a pre vrcholový manažment nepostrádateľných služieb v tomto nadstavbovom segmente personálno-poradenských služieb je niekoľko.

Vybratie najvhodnejšieho kandidáta na obsadenie vrcholovej pozície vo firme je určite jedným z najdôležitejších strategických rozhodnutí, aké sa vo firme prijíma. Často sa stáva, že firma má k dispozícii potenciálne vhodných kandidátov z vnútorných zdrojov (t. j. z radov vlastných zamestnancov s požadovanými kvalitami), ako aj z externých zdrojov (napr. predstavených personálnou agentúrou alebo získaných inzerciou). Rozhodovať sa v tomto prípade bez odborného a sofistikovaného posúdenia osobnostného potenciálu a predispozícií jednotlivých kandidátov zvládnuť takúto pozíciu je veľmi riskantné. Znížiť pravdepodobnosť chybného rozhodnutia je možné využitím služby nazývanej assesment centrum, ktorú pre svojich klientov ponúkajú niektoré poradenské spoločnosti. Zúčastňujú sa ho kandidáti na obsadzovanú manažérsku pozíciu, konzultanti personálno-poradenskej spoločnosti a zástupcovia firmy obsadzujúcej spomínanú pozíciu. V priebehu assesment centra majú kandidáti možnosť prezentovať svoje schopnosti a zručnosti v priebehu skupinovej diskusie, pri riešení modelových situácií a prípadových štúdií v konkurenčnom prostredí, čím potvrdia svoje kvality. Využitie danej metódy dáva nasledovné možnosti: vidieť reakcie kandidátov pri riešení konkrétnych pracovných situácií, sledovať ich výkon v stresových situáciách, šetriť časom a financiami, rozhodnúť sa rýchlo a správne, garantovať kvalitu výberovej metódy.

Často sa stáva, že vo firme sa začínajú hromadiť konflikty medzi zamestnancami, prípadne viac zamestnancov dáva so zdanlivo nepochopiteľných príčin výpoveď. Tieto prejavy sú často len prejavom nahromadených problémov vo vnútri organizácie. Je preto nutné prijať opatrenia na stabilizáciu firmy. Každý manažér aktívne pracujúci so svojimi podriadenými určite minimálne intuitívne tuší, kde sa skrývajú problémy a akým spôsobom ich možno odstrániť. Efektivita tejto metódy je však nepriamo úmerná počtu stupňov riadenia. Na objektívne zistenie trecích plôch vo vnútri organizácie môže vrcholovým manažérom pomôcť realizácia niektorých poradenských aktivít, ako sú analýza spokojnosti zamestnancov, personálny audit a manažérsky audit.

SME Kariéra 27.november 2001

Mohlo by Vás zaujímať