Finančný manažér

Pozícia finančný manažér je jedna z najzaujímavejších, najžiadanejších a zároveň (vzhľadom na schopnosti pracovníka) najnáročnejších pozícií. Ako vyplýva už z názvu, finančný manažér má na starosti financie. V prenesenom zmysle slova je to človek, ktorý „sedí na pokladnici“ firmy. To je však veľmi zjednodušené chápanie. Manažér na finančnom alebo ekonomickom oddelení to nemá jednoduché. Aby zvládol náročné úlohy, ktoré sú mu zverené, musí spĺňať určité predpoklady.

Človeku na tejto pozícii nestačí, aby bol len vynikajúcim odborníkom, ale mal by vedieť viesť a riadiť ľudí. Na jednej strane teda musí byť odborne zdatný v účtovníctve, daňových predpisoch, ekonomických analýzach, finančnom plánovaní a podobne a na druhej strane musí mať kvality dobrého riadiaceho pracovníka. Skĺbenie oboch dimenzií je často kameňom úrazu pre mnohých ľudí. Väčšinou sú z odbornej stránky vynikajúci a ako výkonní pracovníci sú schopní pracovať bezchybne (napríklad účtovníci, analytici, kontrolóri). Chýbajú im však manažérske dispozície, ako je schopnosť plánovať, riadiť, viesť, kontrolovať atď.

Na túto tému sa však toho napísalo už veľa, a preto sa jej nebudeme venovať. Pokúsime sa skôr opísať, aké má finančný manažér (ekonomický námestník, ekonóm a podobne) úlohy a čo je jeho pracovnou náplňou, ak riadi oddelenie, ktoré tvorí napríklad viacero účtovníkov, fakturantov a pokladníkov.

Finančný manažér plánuje a organizuje prácu svojim podriadeným. Účtovníkom rozdeľuje pracovné úlohy podľa jednotlivých účtovných oblastí a stanovuje termíny ich skončenia. Plnenie úloh následne kontroluje a prípadne koriguje plán úloh. Prácu rozdeľuje tak, aby sa pokrylo účtovanie všetkých operácií – faktúr, pokladničných operácií, miezd, výdavkov pracovníkov a podobne, dbá o to, aby sa jednotlivé finančné transakcie uskutočnili vo vyžadovaných termínoch, respektíve im stanovuje priority dôležitosti.

Spolupracuje s bankovými, investičnými a inými finančnými inštitúciami (napríklad pri rokovaní o úveroch, leasingových zmluvách). Pozorne sleduje stav bankových účtov firmy a pohyb na nich. Vypracúva pravidelné analýzy ekonomických ukazovateľov, štatistické a účtovné výkazy, správy o hospodárení. Na základe vecných plánov zostavuje finančné plány na jednotlivé obdobia (dekády, mesiace, štvrťroky, roky, päťročnice).

Kontroluje všetky skutočné príjmy a výdavky, aby boli v súlade so schváleným finančným plánom a vykonáva prípadné korekcie. Aktívne sleduje právne úpravy, zákony a ich novelizácie v oblasti ekonomiky a prenáša ich do činnosti firmy. Spolupracuje s audítorskými a poradenskými spoločnosťami v oblasti ekonomiky a finančníctva.

Z uvedeného si možno urobiť obraz o náročnosti pozície finančný manažér. Mohlo by sa zdať, že je to nezaujímavá „papierová“ práca. Nie je to však pravda. Vo svete financií, a najmä pod tlakom často nejednoznačných a rýchlo sa meniacich právnych úprav, vzniká množstvo veľmi ťažko riešiteľných problémov vyžadujúcich si nielen odbornosť a skúsenosti, ale aj kreativitu, schopnosť rýchleho rozhodovania a koncentráciu.

Kvalitný finančný manažér je garantom dobrého fungovania oddelenia a celej firmy, je tiež motorom zmien a nositeľom nových riešení. Sám však na zvládnutie uložených úloh nestačí. Potrebuje tím kvalifikovaných pracovníkov už čiastočne spomínaných: účtovníkov, fakturantov, nákupcov, kontrolórov, kalkulantov atď.

Rastislav Klempa (APPEL Group), Kariéra s HN 23. januára 1997

Mohlo by Vás zaujímať