Sociálne spôsobilosti na projektové riadenie podľa SPS 3 - MODUL I. *NOVINKA*

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

0:00 - 0:00

Cieľ tréningu: 

Vzdelávanie v oblasti odborných, sociálnych spôsobilostí podľa SPS 3:

 • vzdelávanie je prioritne orientované a adresované pre projektových manažérov, manažérov programov, členov projektových tímov, manažérov organizácií, študentom a záujemcom o projektové riadenie 
 • 3 samostatné moduly odborného vzdelávania v oblasti sociálnych spôsobilostí - použiteľné pre riadenie projektov manažérmi, členmi tímu a ostatných zainteresovaných strán
 • znalosti a zručnosti sociálnych spôsobilostí sú dôležitou protiváhou technických spôsobilostí zvládnutia prostredia ( podľa IPMA ).

 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti.

Obsahové zameranie: 

MODUL I.

 

VODCOVSTVO

Spôsobilosť manažéra projektov ovplyvňovať správanie sa ostatných tak, aby sledovali pokyny, s cieľom dosiahnutia želaných výsledkov.

 

 • riadiaci štýl ako významný motivátor
   
 • manažérske štýly - autodiagnostika preferovaného štýlu
   
 • situačné vodcovstvo, rôznorodé prístupy k vedeniu ľudí ( prikazovanie, presviedčanie, spolupráca, participácia) - výhody a nvýhody.

 

ANGAŽOVANIE A MOTIVÁCIA

Schopnosť vkladu manažéra projektu, alebo inej zainteresovanej osoby v projekte. Motivácia je vôľa projekt uskutočniť.

 

 • odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov
   
 • motivačné faktory ( pozitívne, negatívne), motívy, potreby, cyklus motivácie
   
 • vzťah medzi motiváciou a odmenou
   
 • hmotné a nehmotné formy odmeňovania a oceňovania
   
 • stres a frustrácia, motivačná štúdia ( prečo sú ľudia demotivovaní)
   
 • ako získať pracovníkov pre splnenie úloh, vyvolanie aktivity a jej nasmerovanie k požadovanému cieľu a získaniu spätnej väzby

 

ORIENTÁCIA NA VÝSLEDKY

Schopnosť podnietiť projektový tím a účastníkov projektu aby premenili stanovené ciele do konkrétnych výsledkov.

 

 • ako podnietiť jednotlivých členov tímu k orientácii na výsledky
   
 • stanovovanie cieľov
   
 • premena cieľov na výsledky
   
 • umenie synergie a spolupráce

 

KONZULTOVANIE

Schopnosť vedieť pomôcť radou či usmernením inej osoby, zodpovednej za istú úlohu vrámci projektu.

 

 • Konzultačný proces a rola konzultanta
   
 • ako konzultovať projektový cyklus a evaluáciu
   
 • ako konzultovať a riadiť pri príprave projektu 
   
 • ako konzultovať rozvoj a zmeny v projektoch, riadenie organizácií a tímov
   
 • komplexné aspekty konzultovania a strategického plánovania ( medzisektorová spolupráca... )
   

 

EFEKTÍVNOSŤ

Hospodárnosť, ako schopnosť manažéra projektu minimalizovať spotrebu akéhokoľvek vstupu na jednotku získaného výstupu.

 

 • pomáhame porozumieť správaniu
   
 • meniť zaužívané reakcie
   
 • ako podporovať pozitívne správanie a predchádzanie problémom
   
 • ako viesť k zodpovednosti, samostatnosti a spolupráci
   
 • ako rozvíjať sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty
   
 • ako pretvárať projekt na zázemie spolupráce a efektívnosti

 

 

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania