Prezentačné zručnosti

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Posilniť vedomosti, zručnosti a návyky účastníkov tréningu v príprave a realizácii prezentácie s dôrazom na celkové vybudovanie si vlastnej profesionálnej prezentácie

Cieľová skupina: 

Konzultanti
Obchodní manažéri
Obchodní zástupcovia
Projektoví manažéri
Reprezentanti spoločností
majitelia firiem
Každý, kto chce zlepšiť svoje prezentačné zručnosti
Account manažéri
Vedúci tímov

Obsahové zameranie: 

Základné požiadavky na prezentáciu

Plánovanie, štrukturovanie a spracovanie prezentácie

Analýza cieľovej skupiny

Výber pomôcok, príprava prezentačných materiálov (grafická úprava slidov v PP)

Príprava scenára, časový a obsahový plán

Interpersonálna komunikácia

Empatia a kontakt s poslucháčmi

Spôsob vyjadrovania, hlasový prejav

Ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť, vzbudiť zvedavosť

Udržanie pozornosti

Uspokojenie potrieb poslucháčskeho auditória

Ukončenie prezentácie – overenie, či poslucháči pochopili jej účel

Časté chyby pri prezentácii

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania