Model HR Business Partneringu v praxi

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Riešite komunikáciu s vašimi nadriadenými? Ako sa priblížiňť TOP manažmentu, aby vás brali ako parntera a nie ste oficiálne HR Business Partner? Ako na to, sa určite dozviete na našom seminári so skúsenou lektorkou Zdeňkou Brázdovou.
Dozviete sa ako zefektívniť fungovanie HR útvaru, ako presadzovať nutné zmeny v systéme riadenia HR a aký model zvoliť, za akých podmienok pristúpiť k budovaniu partnerského modelu organizácie (HR Business Partnering), rozvíjanie kompetentnosti manažérov.

 

Je určený pre:

  • HR manažérov

Obsahové zameranie: 

1. HRM a súčasné ekonomické prostredie - ciele HRM, procesný prístup k HRM, určovanie priorít.
2. Úloha HR útvaru, aktuálne problémy, s ktorými sa musia HR útvary vyrovnať.
3. Štruktúra a organizácia HR útvaru - zaradenie útvarov HR v organizačnej štruktúre, väzba a vzťahy HR útvaru k ostatným útvarom vo firme, organizácia a riadenie HR útvarov podľa charakteru organizácie, modely riadenia útvaru HR(klasický x partnerský model - „Business partnering (BP)“):
- základné rozdiely klasického modelu a partnerského modelu organizácie HR útvaru (výhody a nevýhody oboch modelov)
- kto by mal rozhodovať o prechode na BP model HR útvaru
- čo by malo byť podkladom pre rozhodovanie, či budovať, vytvoriť BP model HR útaru, v akej fázy vývoja firmy je model vhodný, v akej naopak vôbec, aké nároky bude model od začiatku vyžadovať
- s akými bariérami je treba počítať, ako ich možno prakticky eliminovať
4. Spôsobilosť pracovníkov HR útvaru - úloha a činnosť HR manažérov a špecialistov vo väzbe na praktikovaný model riadenia personálneho útvaru, právomoci a zodpovednosti, kompetencie (požiadavky na spôsobilosť! manažérov a špecialistov v oblasti HRM a možnosti ich rozvoja.

 

LEKTOR: PhDr. Zdeňka Brázdová

 

Je certifikovaná konzultantka a lektorka pre HR a manažment, členka Rady Asociácie trénerov a konzultantov managementu ČR (ATKM).
Lektorka má praktické skúsenosti z realizácie komplexnej manažérskej prípravy v mnohých firmách a inštitúciách v ČR a SR vrátane firiem so zahraničnou účasťou, konzultačne spolupracovala na projektoch tvorby a zdokonaľovania systému riadenia ľudských zdrojov v množstve firiem a organizácií v Českej i Slovenskej republike.
Má skúsenosti z implementácie a zdokonaľovania systému RĽZ vo firmách a organizáciách vrátane ich aplikácie v systémoch riadenia kvality podľa noriem ISO 9001.

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania