Marketing CIMA A (certifikovaný kurz)

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Systém marketingového vzdelávania CIMA (pôvodný holandský program) spĺňa európske štandardy vzdelávania. V priebehu kurzu získate know-how, ktoré môžete ihneď aplikovať do praxe, bezpečne ovládnete marketingovú terminológiua metódy používané v komerčnej oblasti, využiteľné aj vo verejnom sektore.

Zvýšite si kvalifikáciu a marketingové vedomosti budete mať potvrdené skúškou nezávislej certifikačnej komisie. Získate nové kontakty a budete mať možnosť konzultovať konkrétne problémy s lektormi - expertmi z praxe.

Cieľová skupina:
všetci ktorí sa potrebujú profesionálne orientovať na trhu

Obsahové zameranie: 

DÁTUM  LEKCIA

I. sústredenie

12.-13.10.2016

 1. Základy marketingového riadenia a plánovania
  2. Analýza makroprostredia
   3. Analýza trhu
 4. Analýza priemyselného trhu
 5. Nákupné rozhodovanie zákazníka

II. sústredenie

26.-27.10.2016

 6. Segmentácia trhu
 7. Analýza konkurencie
 8. Interná analýza 
    9. Náklady a kalkulácie
 10. Základy finančnej analýzy

III. sústredenie

9.-10.11.2016

 11. Marketingové stratégie 
 12. Zhrnutie I
   13. Produktová a sortimentná politika
 14. Cenová politika

IV. sústredenie

29.-30.11.2016

 15. Distribučná politika
 16. Integrovaná komunikácia
   17. Reklama
 18. Marketingová komunikácia v online prostredí

V. sústredenie 

7.-8.12.2016

 19. Predajná politika
 20. Marketing služieb. marketing obchodu, CRM
   21. Marketingový výskum 
 22. Aplikácia marketingového výskumu

VI. sústredenie

11.1.2017

 23. Zhrnutie II
 24. Záverečná prípadová štúdia

12.1.2017

  Opakovanie a príprava na certifikáciu 

Metodika výučby
Metodiku výučby postavenú na pôvodnom holandskom know-how, aktualizoval projektový tím (s podporou ESF) zložený z popredných marketingových odborníkov a certifikovaných lektorov CIMA. Kurz má kombinovanú metodickú štruktúru, v ktorej sa striedajú prednáškové bloky s praktickou činnosťou. Každý tematický celok má vypracované podklady pre individuálnu a skupinovú prácu účastníkov, v závere prebieha simulácia reálnych trhových podmienok. Výučba a študijný materiál je v českom jazyku.

Ukončenie programu

  • Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu (nenahrádza certifikát)
  • Certifikát CIMA A - Marketing Manager získate po úspešnom vykonaní skúšky v Českom inštitúte pre marketing (CIMA) v Prahe prípadne v Bratislave (2x ročne - február, jún). 
    CIMA je jediným zástupcom ČR v Európskej marketingovej konfederácii (EMC). Certifikát CIMA A je dokladom, že ste zvládli všeobecné marketingové vedomosti a zručnosti, kompatibilné s medzinárodnými štandardami. Jeho platnosť je obmedzená na 5 rokov s možnosťou re-certifikácie.
  • Máte možnosť pokračovať v kurze CIMA B, C, prípadne v kurzoch Predaj CIMA A, B a ďalej rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti v odborných seminároch, workshopoch a kluboch SIMA, ktorými dopĺňame dlhodobé vzdelávanie.

Cena bez DPH: 

1 570.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania