Personnel projects

PERSONÁLNY AUDIT

 

Personálny audit je poradenskou službou zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného a profesionálneho potenciálu pracovníkov. Poskytuje objednávateľovi individuálny osobnostný profil každého hodnoteného kandidáta, pracovníka organizácie. 

 

Osobnostný profil:

 

  • predstavuje podklady potrebné na zodpovedné rozhodovanie pri výbere zamestnancov alebo pri určovaní ich ďalšej kariérnej dráhy.
  • sa zisťuje prostredníctvom širokého spektra individuálne volených psychologických metód.
  • obsahuje charakteristiky, ktoré sú modifikovateľné podľa požiadaviek pracovnej pozície.

 

Záverečná správa obsahuje verbálnu charakteristiku hodnotených kandidátov a grafické znázornenie ich osobnostného profilu. Posúdenie vhodnosti osobnostných predpokladov vzhľadom k obsadzovanej pracovnej pozícii a odporučenie ďalšieho profesionálneho a kariérneho rozvoja.

 

Viac informácií o službe personálny audit sa dozviete TU.

AUDIT MANAŽÉRSKYCH KOMPETENCIÍ

 

Manažérsky audit je poradenská služba predstavujúca kvalifikované a nezávislé posúdenie manažérskeho potenciálu firmy.

 

Metóda identifikuje tieto manažérske zručnosti:

 

  • osobnostné charakteristiky a riadiace kompetencie pracovníkov.
  • možné individuálne limitné situácie a návrhy ich riešení.

 

Záverečná správa obsahuje kompletné spracovanie všetkých kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.
Taktiež zahŕňa návrhy ďalšieho personálneho a profesionálneho rozvoja a sebarealizácie pracovníka v súlade s cieľmi organizácie a návrhy optimálneho personálneho obsadenia riadiacich pozícií.

 

Viac informácií o službe manažérsky audit sa dozviete TU.

ASSESSMENT CENTRUM

 

Zefektívnenie a skvalitnenie personálnych výberov. Skupinový výber zamestnancov založený na selekcii a porovnávaní kandidátov.

 

Assesment centrum sa najčastejšie využíva pri výbere manažérskych a obchodníckych pozícií a je zamerané najmä na hodnotenie sociálnych, komunikačných a analytických schopností.

 

Viac informácií o službe assessment centrum sa dozviete TU.

OUTPLACEMENT

 

Je to profesionálna starostlivosť o prepúšťaných zamestnancov a spôsob ktorým môžete znížiť nepriaznivý dopad straty zamestnania.

 

Pomocou prepúšťaným ľuďom si vaša firma buduje prestíž a pozitívny imidž. Tým okrem iného pôsobí na nových potenciálnych zamestnancov ako dôveryhodný zamestnávateľ, ktorý je zárukou istoty.

Program vedie k zmene myslenia ľudí a pomáha im hľadať nové zamestnanie a pripraví ich aj na prípadnú zmenu odboru.

 

Viac informácií o službe outplacement sa dozviete TU.

 

 

 

 

Kontakt:

APPEL COUNSELLING, spol. s r. o.

Mobil: +421 904 466 136 

E-mail: obchod@appel.sk