Personnel audit

Personálny audit je poradenskou službou zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného a profesionálneho potenciálu pracovníkov. Táto služba ponúka audit ľudských zdrojov a poskytuje komplexný obraz o personálnej situácii v organizácii.

Záverečné zistenia personálneho auditu obsahujú:

 

 • profilujúce črty osobnosti pracovníka ovplyvňujúce jeho spôsob spolupráce a komunikácie s ľuďmi, pracovnú výkonnosť, identifikáciu s firmou a konkrétnou pozíciou, ktorú zastáva
 • porovnanie osobnostných a kvalifikačných predpokladov pracovníkov s požiadavkami, ktoré sú kladené na zastávanú pracovnú pozíciu
 • perspektívy ďalšieho profesionálneho uplatnenia a kariérneho rastu pracovníkov v zhode s možnosťami a cieľmi organizácie
 • návrhy cieleného vzdelávania pracovníkov

 

Zameranie personálneho auditu

 

Pri personálnom audite sa zameriavame na hodnotenie zamestnancov vo viacerých oblastiach, ktoré sa definujú individuálne podľa požiadaviek klienta a pracovnej pozície.

 

Individuálny osobnostný profil pracovníka zaradeného do hodnotenia môže popisovať jeho vlastnosti ako:

 

 • interpersonálna komunikácia
 • kreativita, originálnosť myslenia
 • emocionálna stabilita
 • vlastnosti uplatňované vo vzťahu k druhým ľuďom, asertivita
 • spôsob riešenia konfliktných situácií
 • kooperatívnosť
 • motivácia, angažovanosť
 • schopnosť podávať vysoký výkon, orientácia na výkon
 • analytické myslenie, schopnosť analýzy a syntézy
 • flexibilita myslenia
 • odolnosť voči záťaži
 • spokojnosť v práci
 • miera identifikácie s pracovnou pozíciou a firmou

 

Záverečná správa auditu

 

Výsledkom personálneho auditu je záverečná správa, ktorá obsahuje:

 

 • verbálnu charakteristiku pracovníka a grafické znázornenie jeho osobnostného profilu
 • posúdenie vhodnosti osobnostných predpokladov vzhľadom k vykonávanej pracovnej pozícii
 • identifikáciu možných problémových oblastí
 • odporúčenie ďalšej pracovnej kariéry
 • návrhy ďalšieho vzdelávania

 

Použité metódy

 

Osobnostný profil každého hodnoteného pracovníka je zisťovaný prostredníctvom širokého spektra individuálne volených psychologických a sociologických metód.

Samotnej realizácii predchádza identifikácia pracovnej pozície, náplni práce a požiadaviek na pracovníka.

Voľba vhodných psychodiagnostických testov pomáha objektívne posúdiť jednotlivé komponenty osobnostného profilu hodnoteného pracovníka.

Hĺbkové interview je orientované na priebeh životnej dráhy a profesionálnej kariéry skúmaného pracovníka.

Riešenie modelových situácií je metóda hodnotenia pracovníkov priamo v situáciách imitujúcich rôznorodé problémové situácie reálnej praxe. Metóda je uplatňovaná ako súčasť hĺbkového interview.

 

Termíny realizácie

 

Odhadované odbobie realizácie:

 

 • Individuálna alebo skupinová administrácia psychodiagnostických testov 2-4 hodiny.
 • Hĺbkové interview 1 hodina.
 • Odovzdanie záverečnej správy 2-15 dní od ukončenia zberu dát.

 

​Celkové obdobie realizácie je závislé od konečného počtu respondentov. Uvedený časový rozpis platí pre jedného respondenta.

 

 

 

 

Kontakt:

APPEL COUNSELLING, spol. s r. o.

Mobil: +421 904 466 136 

E-mail: personalneprojekty@appel.sk