Mzdové analýzy - odmeňovanie zamestnancov

Jednou z najcitlivejších otázok v oblasti riadenia ľudských zdrojov je odmeňovanie zamestnancov. Túto oblasť ovplyvňuje množstvo faktorov. Poznanie situácie na trhu pracovnej sily a správna filozofia v motivačnom a mzdovom systéme sú základom silnej personálnej politiky. Správne nastavenie odmeňovacieho systému vytvára predpoklady na vytvorenie stabilného pracovného tímu, znižuje fluktuáciu zamestnancov a zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti.

Cieľom mzdovej analýzy je poskytnúť manažmentu firmy relevantné informácie na stanovenie platových hladín a systému odmeňovania v spoločnosti. Mzdová analýza poskytuje cenné informácie i o vývoji a trendoch v odmeňovaní pracovníkov v jednotlivých odvetviach.

Výstupom mzdovej analýzy pre klienta je prehľad platov a benefitov poskytovaných pracovníkom na daných pracovných pozíciách u konkurencie, príp. v spoločnostiach podobného zamerania.

Mzdová analýza sa uskutočňuje na vzorke asi 5 spoločností. Výber týchto spoločností vychádza nielen z potrieb a požiadaviek klienta, ale i zo skúseností pracovníkov agentúryiw.sk a ich detailnej znalosti slovenského trhu práce.

Najčastejšími kritériami pri výbere spoločností zahrnutých do mzdovej analýzy sú:

  • oblasť pôsobenia firmy (rovnaká, príp. príbuzná oblasť)
  • veľkosť firmy (podiel na trhu, počet zamestnancov, ...)
  • lokalita
  • ďalšie kritériá (doba pôsobenia na trhu, množstvo pobočiek, ...)

REALIZAČNÝ POSTUP

V zmysle dosiahnutia cieľa mzdovej analýzy vykoná agentúra APPEL COUNSELLING zber primárnych údajov zo zdrojov agentúry a zo sesterskej spoločnosti InfoWork, ako i ďalších dostupných údajov. Získané informácie sú predkladané v tabuľkovej podobe a závery sú zhrnuté i v textovej podobe. V zmysle etického kódexu spoločnosti nie sú v záverečnej správe uvedené údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii spoločností zahrnutých do prieskumu. Spoločnosti sú definované len sekundárnymi znakmi (napr. obchodná spoločnosť so stavebnou chémiou, strojársky závod s nemeckou majetkovou účasťou, ...).