Certifikát kvality ISO 9001:2000

Prečo sme sa rozhodli pre ISO? A čo nám prinieslo?

Ako uviedol Ing. Tomáš Turanský, konateľ spoločností zo skupiny APPEL Group: „Rozhodli sme sa v súlade s trendmi v Európskej únii zaviesť certifikáciu, a aj týmto navonok potvrdiť kvalitu našej práce, o ktorej si myslím, že je porovnateľná s dobrými firmami poskytujúcimi služby v oblasti ľudských zdrojov v krajinách Európskej únie. Aj keď to v oblasti personálneho poradenstva nie je veľmi obvyklé, vidíme aj prvé výsledky. Certifikované postupy nám pomáhajú zlepšovať systém výberu kandidátov na kľúčové pozície.“

Čo vlastne ISO je?

ISO (International Organization for Standardization) je organizácia, ktorá vznikla pred viac ako 15 rokmi vydaním prvej verzie technických noriem, oficiálne sa však jej vznik datuje až od roku 2000. Momentálne združuje už viac ako 150 krajín sveta, jej členmi sú vládne ale aj mimovládne organizácie. ISO od začiatku úzko spolupracuje s Medzinárodnou elektronickou komisiou, pričom hlavné sídlo má v Ženeve. Norma ISO 9001:2000 vydaná v roku 2000 je momentálne najaktuálnejšia verzia a nahradila tak svoju predchodkyňu z roku 1994, ktorej platnosť definitívne skončila 15. decembra 2003. Hlavné rozdiely oproti predchádzajúcej verzii má v rozšírenej orientácii na služby, orientácii na marketing a zameraniu na celok ako taký. Pôvodná verzia bola zameraná čisto na sériovú výrobu a chýbala tam orientácia na služby, z tohto dôvodu má veľký význam pre firmy orientujúce sa na poskytovanie služieb a uspokojovanie potrieb zákazníka. Pri výbere vhodnej normy ISO je rozhodujúce získať čo najväčšie množstvo informácii o produkte, rozhodnúť sa, ktorú oblasť riadenia kvality potrebuje firma zlepšiť, nakoľko ISO môže pomôcť zvýšiť efektivitu riadenia, zlepšiť organizáciu, zvýšiť morálku vo firme, alebo zvýšiť zisk spoločnosti.

Napriek týmto všetkým pozitívam ISO na Slovensku využíva len 2 percentá všetkých personálnych spoločností (štatistický údaj z internetu). Tento údaj je zaujímavý, pretože mnohé zahraničné spoločnosti môžu spolupracovať len s dodávateľmi, ktorí túto normu kvality už majú a personálna agentúra je v každom prípade ich veľmi dôležitý dodávateľ v oblasti ľudských zdrojov.

Od čias svojho vzniku prešlo ISO dlhú cestu, pričom v nej ani zďaleka nekončí. Do roku 2010 pripravuje zvýšenie štandardizácie ekonomickej sféry, zavedenie štandardizácie do IT sféry s využitím efektívnych ISO služieb, na ktorej sa už pracuje a napokon štandardizáciu celého sveta.