Audit manažérskych kompetencií

Manažérsky audit je poradenská služba predstavujúca kvalifikované a nezávislé posúdenie manažérskeho potenciálu firmy. Cieľom manažérskeho auditu je posúdiť manažérske kompetencie, ako orientáciu na ciele schopnosť koordinovať, motivovať, viesť a plánovať, prispôsobovať štýl riadenia ľudských zdrojov danej situácii a ďalšie.

 

Audit ponúka:

 

 • identifikáciu osobnostných charakteristík a riadiacich kompetencií pracovníkov,
 • identifikáciu možných individuálnych limitných situácií a návrhy ich riešení,
 • objektivitu hodnotenia relevantných ukazovateľov,
 • návrhy ďalšieho personálneho a profesionálneho rozvoja a sebarealizácie pracovníka v súlade s cieľmi organizácie,
 • návrhy optimálneho personálneho obsadenia riadiacich pozícií.

 

Obsahové zameranie manažérskeho auditu

 

Individuálny osobnostný profil pracovníka zaradeného do hodnotenia môže popisovať jeho vlastnosti ako:

 

 • manažérske štýly
 • interpersonálna komunikácia
 • kreativita, originálnosť myslenia
 • emocionálna stabilita
 • vlastnosti uplatňované vo vzťahu k druhým ľuďom, asertivita
 • spôsob riešenia konfliktných situácií
 • kooperatívnosť
 • motivácia, angažovanosť
 • schopnosť podávať vysoký výkon, orientácia na výkon
 • analytické myslenie, schopnosť analýzy a syntézy
 • flexibilita myslenia
 • odolnosť voči záťaži
 • spokojnosť v práci
 • miera identifikácie s pracovnou pozíciou a firmou

 

Charakteristiky obsiahnuté v profile sú modifikovateľné podľa požiadaviek pracovnej pozície.

 

Záverečná správa auditu

 

Záver auditu tvoria výsledky vo forme popisu personálnej situácie organizácie, odporúčania a implementácia do praxe.
Pre každého respondenta je vypracovaná záverečná správa ktorá obsahuje:

 

 • verbálnu charakteristiku pracovníka a grafické znázornenie jeho osobnostného profilu
 • posúdenie vhodnosti osobnostných predpokladov vzhľadom k vykonávanej pracovnej pozícii
 • identifikáciu možných problémových oblastí
 • odporučenie ďalšej pracovnej kariéry
 • návrhy ďalšieho vzdelávania

 

Použité metódy

 

Pri vytváraní osobnostného profilu každého hodnoteného pracovníka využívame široké spektrum individuálne volených psychologických a sociologických metód na základe detailnej identifikácie pracovnej náplne a požiadaviek na pracovníka.

Voľba vhodných psychodiagnostických testov pomáha objektívne posúdiť jednotlivé komponenty osobnostného profilu hodnoteného pracovníka.

Hĺbkové interview a štruktúrované rozhovory so zamestnancami sú zamerané na kariéru, ciele, štýl vedenia podriadených, odborné a kvalifikačné predpoklady.

Riešenie prípadových štúdií a modelových situácií je metóda hodnotenia pracovníkov priamo v situáciách imitujúcich rôznorodé problémové situácie reálnej praxe. Metóda je uplatňovaná ako súčasť hĺbkového interview.

Assessment centrum je metóda hodnotenia pracovníkov ich pozorovaním erudovanými odborníkmi pri riešení skupinových úloh, tematicky zameraných na cieľ assessment centra.

 

Termíny realizácie

 

Odhadované odobie realizácie:

 

 • Individuálna alebo skupinová administrácia psychodiagnostických testov 4 hodiny.
 • Hĺbkové interview 1-2 hodiny.
 • Assessment centre 4 hodiny.
 • Odovzdanie záverečnej správy 2-15 dní od ukončenia zberu dát.

 

Celková doba realizácie závisí od konečného počtu respondentov. Uvedený časový rozpis platí pre jedného respondenta.

 

 

 

 

Kontakt:

APPEL COUNSELLING, spol. s r. o.

Mobil: +421 904 466 136 

E-mail: personalneprojekty@appel.sk