APPEL REFERENCES®

 

Prečo získavať referencie?

 

Spoločnosť tvoria jej zamestnanci

 

Kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim úspech každej spoločnosti je kvalita jej zamestnancov. Preto je správny proces výberu zamestnancov veľmi dôležitý. Zamestnanie správneho človeka môže výrazne prispieť k úspechu a k efektivite celej spoločnosti, zatiaľ čo nesprávny výber môže mať opačné následky.

 

Vyberte si správne na prvýkrát

 

Overenie a získanie referencií chráni investíciu zamestnávateľa, ktorú robí, keď zamestná nových spolupracovníkov. Nábor, vyhľadadávanie, výber a školenia môžu byť finančne náročné, preto je dôležité zvládnuť tento proces úspešne na prvý raz.

 

Majte istotu

 

Podľa odborníkov v odvetví, až 1/3 všetkých životopisov obsahuje klamlivé a zavádzajúce údaje. Zatiaľ čo zamestnávatelia vidia CV ako dokument obsahujúci fakty, pre uchádzačov o zamestnanie je to obchodný a marketingový prostriedok vlastnej prezentácie. Overenie a získanie referencií potvrdí, či kandidát poskytol korektné údaje vzhľadom na svoje schopnosti, kvalifikáciu a predchádzajúce zamestnania. Referencie vás ubezpečia, že skúsenosti, ktoré kandidáti získali, sú adekvátne pozícii, o ktorú sa uchádzajú. Referencie tiež poskytnú užitočné informácie o charaktere kandidátov.

 

Výkon v minulom zamestnaní je dobrým indikátorom budúceho

 

Získavanie a overenie referencií je jeden z najvyužívanejších zdrojov informácií o kandidátových predchádzajúcich pracovných výkonoch a dosiahnutých výsledkoch. Poskytuje informácie, ktoré nie je možné získať z iných zdrojov. Predchádzajúci zamestnávatelia môžu poskytnúť neoceniteľný náhľad na to, ako kandidát vykonával svoju funkciu v minulosti, ako dobre spolupracoval s ostatnými, či bol zodpovedný a čestný a tiež hodnotenie jeho schopností, zručností a vhodnosti na určité pozície.

Čo sú APPEL REFERENCES?

 

APPEL REFERENCES je jedinečná služba získavania referencií o kandidátoch na pracovnú pozíciu vo vašej spoločnosti. Poskytujú detailné informácie o ich práci v predchádzajúcich zamestnaniach, ich schopnostiach a skúsenostiach.

 

APPEL REFERENCES je rýchla a diskrétna služba, ktorá šetrí váš čas a peniaze. Naši skúsení personálni konzultanti pre vás získajú časovo náročné a ťažko dostupné informácie a pomôžu vám správne sa rozhodnúť.

 

Ponúkame vám dva varianty získavania referencií:

 

STANDARD REFERENCES

Cieľom STANDARD REFERENCES je získať informácie o schopnostiach a skúsenostiach kandidátov na pozíciu vo vašej spoločnosti. Sú zamerané na kandidátove silné a potenciálne slabé stránky, poskytnú informácie o kandidátových oblastiach skúseností, kvalite práce v predchádzajúcich zamestnaniach a iných aspektoch (napr. manažérskych zručnostiach, tímovej práci, flexibilite atď.)

 

SPECIFIC REFERENCES

Detailné, rozšírené referencie o kandidátoch na pozíciu vo vašej spoločnosti, ktoré pre vás získame diskrétnym spôsobom.                     Zahŕňajú STANDARD REFERENCES a vaše špecifické požiadavky.

Vyberiete si kľúčové kritériá, na ktoré sa získavanie referencií kandidáta bude zameriavať.

Podľa vašich špecifických požiadaviek dôkladne preskúmame rôzne aspekty kandidátových schopností, zručností a skúseností ( napr. asertivitu, schopnosť rozhodovať sa v stresových situáciách, vodcovské schopnosti atď.)

Prečo využiť APPEL REFERENCES?

 

Šetria čas - aj v spoločnosti, ktorá má vlastné oddelenie ľudských zdrojov, je overovanie a získavenie referencií časovo náročná úloha. Využiť outsourcing a poveriť získavaním referencií špecializovanú tretiu stranu, dovoľuje personalistom venovať viac času a zdrojov riadeniu ľudí a poskytovaniu potrebných personálnych služieb zamestnancom.

Šetria peniaze - je finančne veľmi výhodné využiť služby spoločnosti špecializujúcej sa na získavanie referencií, ak zoberieme do úvahy náklady spôsobené opakovaním telefonátov osobám, ktoré neboli zastihnuteľné, ďalej nepretržitými spätnými telefonátmi počas celého dňa a čas potrebný na rozhovor s bývalými zamestnávateľmi a kolegami kandidáta a vypracovanie detailnej správy.

Sú dôkladné – naši personálni konzultanti sú skúsení profesionáli v rozhovoroch s referujúcimi. Overia náplň práce v predchádzajúcich zamestnaniach kandidáta, jeho skúsenosti, schopnosti, zručnosti, silné a slabé stránky a dodajú vám komplexnú správu.

Sú efektívne – naši konzultanti pre vás vypracujú rozsiahlu správu, tzv. referenčnú kartu, do piatich pracovných dní.

Sú dôsledné – využitie služby APPEL REFERENCES garantuje komplexný proces skríningu a skutočnosť, že so všetkými kandidátmi sa zaobchádza rovnako spravodlivo.

 

 

Kontakt:

APPEL COUNSELLING, spol. s r. o.

Mobil: +421 904 466 136 

E-mail: obchod@appel.sk