Personálny audit

Personálny audit je poradenskou službou zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného a profesionálneho potenciálu pracovníkov. Táto služba ponúka audit ľudských zdrojov a poskytuje komplexný obraz o personálnej situácii v organizácii. Spoločnosť Appel Counseling ponúka aj manažérsky audit – audit manažérskych kompetencií a riadenia firmy. Záverečné zistenia personálneho auditu obsahujú:

 • profilujúce črty osobnosti pracovníka ovplyvňujúce jeho spôsob spolupráce a komunikácie s ľuďmi, pracovnú výkonnosť, identifikáciu s firmou a konkrétnou pozíciou, ktorú zastáva
 • porovnanie osobnostných a kvalifikačných predpokladov pracovníkov s požiadavkami, ktoré sú kladené na zastávanú pracovnú pozíciu
 • perspektívy ďalšieho profesionálneho uplatnenia a kariérneho rastu pracovníkov v zhode s možnosťami a cieľmi organizácie
 • návrhy cieleného vzdelávania pracovníkov

Zameranie Personálneho auditu

Pri personálnom audite sa zameriavame na hodnotenie zamestnancov vo viacerých oblastiach ktoré sa definujú individuálne podľa požiadaviek klienta a pracovnej pozície.

Individuálny osobnostný profil pracovníka zaradeného do hodnotenia môže popisovať jeho:

 • interpersonálnu komunikáciu
 • kreativitu, originálnosť myslenia
 • emocionálnu stabilitu
 • vlastnosti uplatňované vo vzťahu k druhým ľuďom, asertivitu
 • spôsob riešenia konfliktných situácií
 • kooperatívnosť
 • motiváciu,
 • schopnosť podávať vysoký výkon, orientácia na výkon
 • analytické myslenie, schopnosť analýzy a syntézy
 • flexibilita myslenia
 • odolnosť voči záťaži
 • mieru identifikácie s pracovnou pozíciou a firmou

Záverečná správa Auditu

Výsledkom personálneho audity je záverečná správa, ktorá obsahuje:

 • verbálnu charakteristiku pracovníka a grafické znázornenie jeho osobnostného profilu
 • posúdenie vhodnosti osobnostných predpokladov vzhľadom k vykonávanej pracovnej pozícii
 • identifikáciu možných problémových oblastí
 • odporučenie ďalšej pracovnej kariéry
 • návrhy ďalšieho vzdelávania

Použité metódy

Osobnostný profil každého hodnoteného pracovníka je zisťovaný prostredníctvom širokého spektra individuálne volených psychologických a sociologických metód.

Samotnej realizácii predchádza identifikácia pracovnej pozície, náplni práce a požiadaviek na pracovníka.

Voľba vhodných psychodiagnostických testov pomáha objektívne posúdiť jednotlivé komponenty osobnostného profilu hodnoteného pracovníka.

Hĺbkové interview je orientované na priebeh životnej dráhy a profesionálnej kariéry interviewovaného pracovníka.

Riešenie modelových situácií je metóda hodnotenia pracovníkov priamo v situáciách imitujúcich rôznorodé problémové situácie reálnej praxe. Metóda je uplatňovaná ako súčasť hĺbkového interview.

Termíny realizácie

Odhadované odbobie realizácie:

 1. Individuálna alebo skupinová administrácia psychodiagnostických testov 2-4 hodiny.
 2. Hĺbkové interview 1 hodina.
 3. Odovzdanie záverečnej správy 2-15 dní od ukončenia zberu dát.

Celkové obdobie realizácie je závislé od konečného počtu respondentov. Uvedený časový rozpis platí pre jedného respondenta.