Personálne projekty

PERSONÁLNY AUDIT

Personálny audit je poradenskou službou zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného a profesionálneho potenciálu pracovníkov. Poskytuje objednávateľovi individuálny osobnostný profil každého hodnoteného kandidáta, pracovníka organizácie. 

Osobnostný profil predstavuje:

  • podklady potrebné na zodpovedné rozhodovanie pri výbere zamestnancov alebo pri určovaní ich ďalšej kariérnej dráhy
  • je zisťovaný prostredníctvom širokého spektra individuálne volených psychologických metód.
  • charakteristiky obsiahnuté v profile sú modifikovateľné podľa požiadaviek pracovnej pozície.

Záverečná správa obsahuje verbálnu charakteristiku hodnotených kandidátov a grafické znázornenie ich osobnostného profilu. Posúdenie vhodnosti osobnostných predpokladov vzhľadom k obsadzovanej pracovnej pozícii a odporučenie ďalšieho profesionálneho a kariérneho rozvoja.

AUDIT MANAŽÉRSKYCH KOMPETENCIÍ

Manažérsky audit je poradenská služba predstavujúca kvalifikované a nezávislé posúdenie manažérskeho potenciálu firmy.

 

Metóda vyhodnocuje tieto manažérske zručnosti:

  • identifikáciu osobnostných charakteristík a riadiacich kompetencií pracovníkov,
  • identifikáciu možných individuálnych limitných situácii a návrhy ich riešení,
  • objektivitu hodnotenia relevantných ukazovateľov,
  • návrhy ďalšieho personálneho a profesionálneho rozvoja a sebarealizácie pracovníka v súlade s cieľmi organizácie,
  • návrhy optimálneho personálneho obsadenia riadiacich pozícií.

Záverečná správa obsahuje kompletné spracovanie všetkých kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.

ASSESSMENT CENTRUM

Zefektívnenie pracovného pohovoru. Skupinový výber zamestnancov založený na selekcii a porovnávaní kandidátov.

Assesment centrum sa najčastejšie využíva pri výbere manažérskych a obchodníckych pozícií a je zamerané najmä na hodnotenie sociálnych, komunikačných a analytických schopností.

OUTPLACEMENT

Je to profesionálna starostlivosť o prepúšťaných zamestnancov a spôsob ktorým môžete znížiť nepriaznivý dopad straty zamestnania.

Pomocou prepúšťaným ľuďom si vaša firma buduje prestíž a pozitívny imidž. Tým okrem iného pôsobí na nových potenciálnych zamestnancov ako dôveryhodný zamestnávateľ, ktorý je zárukou istoty.

Program vedie k zmene myslenia ľudí a pomáha im hľadať nové zamestnanie a pripraví ich aj na prípadnú zmenu odboru.